OMASEURANTAPALVELU
SYRJÄYTTÄMÄÄN
PAPERILOMAKKEET

English

GS BALANCE - HELPPOKÄYTTÖINEN JA TEHOKAS PALVELU KROONISIIN SAIRAUKSIIN

ETÄSEURANTA SÄÄSTÄÄ AIKAA JA PARANTAA HOIDON LAATUA

Ast­mas­sa, ko­hon­nees­sa veren­pai­nees­sa ja di­a­be­tek­ses­sa po­ti­laat tekevät ar­jes­saan mit­tauk­si­a ja kir­jauk­si­a hoi­ton­sa tueksi. Hoi­ta­jil­le ja lää­kä­reil­le pa­pe­ril­la olevien tie­to­jen kä­sit­te­ly on työ­läs­tä ja virhe­altis­takin. Lisäksi lo­mak­keet voivat joutua ka­dok­siin. Nä­ky­vyys po­ti­lai­den ti­lan­tee­seen käyn­tien välillä on heikko.

CE-hyväksytty GS Balance -etä­seu­ran­ta­palvelu siirtää kroo­nis­ten sai­rauk­sien seu­ran­nan pa­pe­ri­sis­ta päivä­kir­jois­ta ajan­ta­sai­sek­si di­gi­taa­li­sek­si dataksi. Asiakas tal­len­taa tiedot helppo­käyt­töi­sel­lä mobiili­so­vel­luk­sel­la ja hoito­am­mat­ti­lai­set saavat hel­pos­ti kat­sot­ta­vak­seen ajan­ta­sai­set, luo­tet­ta­vat tu­lok­set sekä valmiit ra­por­tit. Se säästää aikaa ja pa­ran­taa hoidon laatua. Di­gi­taa­li­set oma­seu­ran­ta­tiedot hel­pot­ta­vat myös y­leis­ty­vää etä­a­si­oin­ti­a, jolla pa­ran­ne­taan hoidon saa­ta­vuut­ta ja kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta.

GS Balance cloud

ASTMAN HOITO ILMAN TYÖLÄITÄ PAPERILOMAKKEITA

GS Balance tarjoaa kätevän di­gi­taa­li­sen rat­kai­sun di­ag­nos­ti­seen PEF-seu­ran­taan ja tuottaa valmiin Käypä hoito -suo­si­tuk­sen mu­kai­sen ra­por­tin am­mat­ti­lai­sil­le. Asiakas voi tehdä seu­ran­nan e­dul­li­sel­la perus­mit­ta­ril­la ja tal­len­taa tu­lok­set mobiili­so­vel­luk­sen avulla. Mikäli mittaus­sarja ei täytä laatu­vaa­ti­muk­si­a, hän saa ohjeen tehdä lisä­pu­hal­luk­si­a.

Di­ag­no­soi­dun astman hal­lin­nan seu­ran­nas­sa asiakas kirjaa PEF-mit­taus­tu­lok­set, astma­testit (ACT™) sekä astman pa­he­ne­mis­vaiheet kä­te­väs­ti GS Balance -pal­ve­luun, ja tu­lok­set ovat hel­pos­ti hoi­ta­jan ja lää­kä­rin näh­tä­vis­sä. Tiedot no­peut­ta­vat a­si­oin­ti­a ja aut­ta­vat koh­den­ta­maan re­surs­se­ja, vaik­ka­pa vastaan­otto­käyn­te­jä, kus­tan­nus­te­hok­kaam­min.

GS Balance asthma screenshot 1
GS Balance asthma screenshot 2
GS Balance asthma screenshot 3

AIKAA SÄÄSTÄVÄ PEF-TYÖPAIKKASEURANTA

GS Balance si­säl­tää myös PEF-työ­paik­ka­seu­ran­taan suun­ni­tel­lun osion, joka opastaa a­si­a­kas­ta te­ke­mään pu­hal­luk­set oi­kei­siin ai­koi­hin ja tuottaa valmiin ra­por­tin hoi­ta­jal­le sekä lää­kä­ril­le. Työ­paikka­seu­ran­ta tehdään yleensä tal­len­ta­val­la mit­ta­ril­la, jolloin tu­lok­set siir­ty­vät au­to­maat­ti­ses­ti mit­ta­ris­ta pal­ve­luun ilman käsin syöt­tä­mis­tä.

GS Balance occupational asthma screenshot 1
GS Balance occupational asthma screenshot 2

TEHOKASTA JA LUOTETTAVAA VERENPAINEHOIDON SEURANTAA

Veren­paine­lääk­kei­den käyt­tä­jät muo­dos­ta­vat suuren potilas­joukon, jonka hoidon te­hok­kaa­seen seu­ran­taan tar­vi­taan hyvät työ­kalut.

Lää­ki­tyk­sen muut­ta­mi­nen ja re­sep­tien uu­si­mi­nen on te­hok­kaam­paa sekä laa­duk­kaam­paa, kun koti­mit­taus­ten tu­lok­set ovat hel­pos­ti kat­sot­ta­vis­sa. A­si­ak­kai­den mobiili­so­vel­luk­sel­la ra­por­toi­mat veren­paine­arvot antavat am­mat­ti­lai­sil­le valmiit las­kel­mat, jotka saa no­pe­as­ti siir­ret­ty­ä potilas­tie­toi­hin. Tämä tekee myös etä­a­si­oin­nis­ta helppoa ja luo­tet­ta­vaa.

GS Balance hypertension screenshot 1

VERENSOKERITIEDOT LANGATTOMASTI

GS Balance diabetes screenshot 1

GS Balance on tehokas työ­väline am­mat­ti­lai­sil­le eri di­a­be­tes­tyyp­pien seu­ran­taan. Veren­sokeri­arvot siir­ty­vät lan­gat­to­mas­ti mit­ta­ris­ta äly­pu­he­li­men päivä­kirjaan ja siitä e­del­leen pilvi­pal­ve­luun, jolloin ajan­ta­sai­set tu­lok­set näkyvät am­mat­ti­lai­sil­le myös vastaan­otto­käyn­tien välissä. So­vel­luk­seen on helppo kirjata in­su­lii­ni­an­nok­si­a ja hiili­hyd­raat­ti­määriä.

GS Balance -palvelua voi käyttää suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

ETÄSEURANNALLA PAREMPI NÄKYVYYS POTILAIDEN TERVEYDENTILAAN MYÖS VASTAANOTTOKÄYNTIEN VÄLILLÄ

+358 45 345 1970

© 2024 GS Balance Oy. Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki.

CE mark